Randano

Dhaashinka aadaadi randaanuhu yedinta ilima iyyami qa beehamaa.Randaano damminkko wogga dukkana ittoo agunchinka xabi lasa siitoonta karra jgundaa hangadhinki jiira woorinki qa randagaa ya dhiiragaa ihaa randaaninka shibri tabadhinkoo.Randaanuhu maateeshi kuleeyte deqee qa nabisaa.Ihooni malee keymigaa ya biikkoleegaa randaanuhu yedheeyi.