Ninta

Burjee iyyamaa hidinku hiddoomey Itiyooph'aanka dhadhood gubbeey gamachi baasshi guliga lacci intaanno faana Halaabaanta aanteenka gaani gadi qaree ichi gidaabi bankee dhasanno faano abunnoo,libani,hem'oogodoolee,baragaddaa teydhachiqa ee faana Hurreetanaga ya Mureetta urraga woxarmadhannoo.Teeymma kan'ita dhugeefadhagaa godooga hubatte godha ya beekka hangadhashi haasisannoo nna laboo shichaanchoo shiidisa ya cimaayyee,ogaayee ya beeha qafaa mena gorsadha qa malashi.Higaa dawwa dhaashuhu jiree-maalloo ya dhaashicha iyyami qa sheelashini beehamaa.Ihoon malee 90 tanagaa gabee hidinka hiddoomaa qa yedhaa.Burjee iyyashi dhadhinka godoo ihaadi gagga teeydhacheetta gumi dhaashi iyyamichi qa beehantaa.Ta dawwachi qa afeyhu dhaashate iyyamannoo.Dhaashuhu maadheenka,ilmanka,lagoonka,michamicha shibri ya mommaasi qa qafaa.Gumeeddey labooshi har'shin damitaata ittaadi woggeynchi heetu boni,qaraa,hadala ya hagayee qa.Kbbinchi yedhu qay'ee,lamee ya ganboolee qa iyyantaa.

Dhaashinka aadaaddey bashaashi dheti ittadi deynaa,maashaa,jel'aabaa iyyamaa anoomeeyhu yedhaadi goromeeyhu bitanachi,hayyoo,gorsi,anshi,gargalee,aanteenka anaa ya e lasa qoodadhaa halami qa gagaraa.Beshaa sereesagaa Suburo qa hoofamaa.Dhaashinka aadaadi essaashi wollomatee aheetaadi oloteenka mugadi yedhaa tawwataaga galaa gucheenku buu'ph'ey dammanta dhekkomtee iyyashi hiditinka olichooqa waartaa.Isinunni Geshaaraa-Gamiyoo-Daali'oo,Otamali,Werdeey,Ralley,Waalley,Yebani,Kilicho-Leemmo ya Shayshayee qa.